وزارت راه و شهرسازي
English
منو

كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان

آشنايي با كارگروه

به استناد ماده 9 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و بند (4) و نيز تبصره (3) ذيل ماده (15) آئين‌نامه اجرايي قانون مذكور كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان كارگروهي به مسئوليت وزارت راه شهرسازي و متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و خصوصي، ستاد كل نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي تشكيل مي‌گردد.

 

اهداف

1-  مديريت اقدامات پيشگيرانه از وقوع هر حادثه در بخش حمل و نقل و ايجاد آمادگي جهت مقابله با آن و بازسازي نقاط آسيب‌ديده در كوتاه‌ترين زمان ممكن.

2-   بكارگيري سريع امكانات حمل و نقلي مورد نياز جاده‌اي، ريلي، هوايي، دريايي و هواشناسي در جهت مقابله با بحران‌هاي ناشي از وقوع حوادث طبيعي و انسان‌ساز بزرگ.

 تبصره: حوادث انسان‌ساز بزرگ در بخش حمل و نقل حوادثي است كه جهت مديريت مقابله آن نياز به حضور ستادهاي مديريت بحران استان‌ها و شهرستان‌ها باشد.


   
شرح وظايف عمومي كارگروه

1-   اجراي مصوبات شورايعالي و شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور.

2-  انجام وظايف مربوط به مراحل پيش‌بيني و پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي و بازتواني بر طبق مصوبات شورايعالي مديريت بحران كشور تحت امر سلسله‌مراتب فرماندهي تعريف شده در بخش حمل و نقل.

3-  بررسي و تصويب وظايف دقيق و نقش كارگروه‌هاي فرعي هوايي، دريايي، جاده‌اي، ريلي و بلاياي جوي و طوفان و ساير سازمان‌ها و بخش‌هاي ذيربط حمل و نقل در مديريت بحران و نيز سازمان‌هاي همكار و نظارت بر اجراي آن.

4-  تهيه خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي اجرايي مربوط به مراحل مختلف مديريت بحران و برنامه‌ريزي جهت ايجاد و امكان استفاده از كليه امكانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي، غير دولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارايه آن جهت تصويب شورايعالي مديريت بحران كشور .

5-   تهيه طرح جامع خطرپذيري بخش حمل و نقل با هماهنگي ساير دستگاه‌ها و واحدهاي استاني.

6-  پيگيري و هدايت پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه ارتقاي استانداردهاي ايمني در مراحل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي و بازتواني در شبكه حمل و نقل كشور.

7-   شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.

8-   تهيه و تدوين و ساماندهي نظام‌هاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.

9-   شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راهكارهاي مناسب.

10-      بررسي و پيشنهاد طرح‌هاي مطالعاتي و اجرايي مديريت بحران در زيربخش‌هاي حمل و نقل در مراحل پيش‌بيني و پيشگيري، آمادگي و مقابله و بازسازي و بازتواني.

11-      پيشنهاد برنامه‌هاي ساليانه و ميان‌مدت كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور و كارگروه‌هاي فرعي حمل و نقل در مركز و استان‌ها و اعلام آن به مراجع ذيربط جهت تصويب و تخصيص اعتبارات لازم و تبادل موافقت‌نامه‌هاي مربوط.

12-      جمع‌آوري و جمع‌بندي اطلاعات مربوط به خسارات وارده در بخش حمل و نقل در اثر وقوع حوادث طبيعي و انسان‌ساز بزرگ و اعلام آن به مراكز ذيربط جهت تامين اعتبارات مورد نياز.

13-      پشتيباني، هماهنگي و نظارت و ارزيابي بر اقدامات شركت‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه حمل و نقل در خصوص مراحل مختلف مديريت بحران (بويژه آمادگي و مقابله) در مركز و استان‌ها و ارائه گزارش به وزير راه و شهرسازي.

14-       برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي لازم به منظور جلوگيري از تداخل مسئوليت‌ها و انجام كارهاي موازي و تكراري در مراحل مختلف مديريت بحران در بخش‌هاي مختلف حمل و نقل.

15-           تهيه سايت كامپيوتري مناسب و به‌روز نگهداشتن آن.

16-           گزارش اقدامات انجام شده در هر شش ماه يكبار به وزراي راه و شهرسازي و كشور.

17-      انجام امور مربوط به دبيرخانه كارگروه‌هاي تخصصي حمل ونقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور.

فايلها
شرح وظائف كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان-استانها مهر1391.pdf 163.528 KB
شرح وظائف -كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان-اسفندماه 1390.pdf 10.43 MB
شرح وظايف كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريانهايحياتي، بلاياي جوي و طوفان استانها-مهر91.docx 37.625 KB
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.